UB4M home

PZO-scan

In het kader van projecten waarin de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar Zelfstandig Ondernemerschap wordt bevorderd en gerealiseerd, hangt de individuele slaagkans in veel gevallen minder af van "rationele" aspecten als opleiding, werkervaring en taalniveau van de projectdeelnemer, maar veel meer van elementen die bijvoorbeeld samenhangen met zijn of haar identiteit, leefwijze, motivatie, zelfdiscipline en gedrag.

Beantwoording van de vraag waarom een uitkeringsgerechtigde wel of niet geschikt zou zijn voor Zelfstandig Ondernemerschap rechtvaardigt een selectieve inventarisatie van individuele basiselementen waarop adequate scholing, adviesmethodieken en mentorsystemen anticiperend en effectief kunnen worden ingezet, dan wel aangepast.

United Brains for Management heeft hiertoe een doelmatig instrument ontwikkeld, de Potentieel Zelfstandig Ondernemerschap Scan (PZO), waarmee de aan het doel van het project gerelateerde selectieaspecten effectief inzichtelijk worden gemaakt. Tot deze relevante items behoren onder meer de toerusting, motivatie, capaciteit en zelfdiscipline maar ook doorzettingsvermogen, realiteitszin en compenserende aspecten.

Door het inzichtelijk maken van voornoemde factoren, doet men tevens een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van betrokkene, om samen met gemeentelijke en overige instanties, adequate maatregelen te treffen of actie te ondernemen die leiden tot langdurige arbeidsdeelname als Zelfstandig Ondernemer.