UB4M home

KOC

Het UB4M Kennis en Ontwikkelings Centrum (KOC) is een ‘kweekvijver’ voor eindejaarsstudenten (HBO en WO) en promovendi van studierichtingen die aansluiten bij het door UB4M gemodificeerd biopsychosociaal model. In samenspraak en samenwerking met UB4M draagt het KOC zorg voor innovatie en uitvoering van nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten alsmede het aan opdrachtgever(s) dienstbaar maken hiervan. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een stage, werkopdracht, afstudeer- of promotieonderzoek. In het onderzoek dienen dwarsverbanden worden gelegd vanuit medisch/biologische-, (klinisch-)psychologische-, (psycho-)sociale- en bedrijfskundige disciplines met als uiteindelijke doelstelling, vroegtijdige signalering en preventie in de actieve (arbeids-)fase (het biopsychosociaal model).

Het doel van de kweekvijver

De kweekvijver heeft tot doel het vormen van een kennisplatform van laatstejaars studenten of promovendi, die onderkennen dat het handelen van de mens kan worden verklaard als het functioneren van complexe interacties van lichaam, gevoel en verstand. Binnen de kweekvijver werken zij mee aan het op een hoger (wetenschappelijk) plan brengen van het uitgangspunt en hiermee de onderzoeksmethodologie van UB4M door het leggen van dwarsverbanden tussen fysieke, psychische, sociaal-maatschappelijke en arbeidskundige aspecten.

Werkwijze

KOC-projecten zijn gebaseerd op een vorm van studeren die thuishoort in het zelfsturend concept. UB4M biedt de student het platform voor een performance van eigen kunnen en versterkt de verbinding met het speelveld van de professie.

Om de taken goed te kunnen volbrengen wordt er vanuit gegaan dat de student of promovendus beschikt over inhoudelijke kennis, professionele vaardigheden en inzicht in het eigen functioneren. Met de aangeboden wetenschappelijke onderbouwing en ondersteuning en de daarin opgenomen specifieke UB4M inzichten (hypothetische deductie) vormen deze aspecten een stevig fundament.

De student of promovendus verwerft een relevante onderzoeksopdracht bij een organisatie, instelling of bedrijf, en voert deze daarna uit tot en met het punt van de presentatie van analyses, conclusies en advies. Het resultaat is een advies voor de opdrachtgever met daarin minstens een eerste aanzet tot implementatie.