UB4M home

Disclaimer & privacy

Dit is het privacy statement van UB4M, gevestigd te 3764 AN Soest aan het Kerkpad Zuidzijde 65, www.ub4m.nl.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, die u mondeling, schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, een contactformulier op onze website of door middel van persoonlijk contact met onze medewerkers.

Algemeen

Wij hechten groot belang aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifieke regels die in de zorgsector gelden voor geheimhouding en bescherming van medische gegevens, zoals:

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

UB4M is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat uw rechten zijn op grond van de AVG en de overige relevante regelgeving. Naast de AVG zijn de regels van het medisch beroepsgeheim onverminderd van toepassing op de verwerking van uw gegevens.

Overzicht van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval van u verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diverse gegevens over uw gezondheid.

Doel en grondslagen van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld en bewaard ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven geformuleerde doelstellingen.

Toegang medewerkers/onderzoekers tot uw verzamelde data

Uw persoonsgegevens worden door ons goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Medewerkers/onderzoekers die niet rechtstreeks betrokken zijn (geweest) bij het wetenschappelijk onderzoek krijgen geen toegang tot uw verzamelde data.

Alle medewerkers binnen UB4M zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Deze medewerkers vallen onder het (afgeleid) medisch beroepsgeheim of zijn gebonden aan een contractueel geheimhoudingsbeding met ons.

Wij houden van iedere individuele medewerker/onderzoeker bij wanneer hij/zij uw dossier heeft bekeken (‘logging’). U heeft recht op een elektronisch afschrift van deze logging, zodat u kunt inzien welke medewerker/onderzoeker op welke datum uw data heeft bekeken of opgevraagd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Gelet op de privacyregels van de AVG mogen wij uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derden verstrekken indien wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van u hebben gekregen (informed consent procedure).

Het recht op wijziging of vernietiging van uw onderzoeksgegevens

U heeft op grond van de AVG het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren aan te vullen, te laten corrigeren of te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Elektronische gegevensuitwisseling

Wij maken gebruik van de navolgende elektronische uitwisselingssystemen:

  • E-mail (WETRANSFER), beveiligd door middel van SSL/TLS verbindingen.

Wij zullen uw gegevens alleen verwerken door middel van deze elektronisch uitwisselingssystemen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Contact en klachtrecht

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hanteren passende maatregelen naar de laatste stand van de techniek om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via: .

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, vernietiging of overdracht van uw gegevens, of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ook sturen naar dit e-mailadres. U kunt uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen en mondeling uw verzoek doen.

Wij willen u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.